face the day

with new aquasource super moisturizers

Full hydration

discover the full range
Zamknij

Share Leighton MEESTER's secret to face the day with a fully alive skin whatever the conditions BY GETTING YOUR SAMPLE.

Share Leighton MEESTER's secret to face the day with a fully alive skin whatever the conditions BY GETTING YOUR SAMPLE.

text
text
text
Zamknij

Share your love moments on instagram

Step 1
SHOOT A LOVE MOMENT
It can be a photo or a video
Step 1
FOLLOW US & PUBLISH
Follow @Biotherm_UK and publish your creation with the caption #loveaquasource + the theme of the week : #glow
Step 1
TRY TO WIN
Each week, our jury will select a winner of a free Aquasource product
Each week, our jury will select a winner of a free Aquasource product
Read the contest rules
DIVE into the aquasource love moments
shared by fans
Most recent

Join the aquasource project to save paradise

Tetiaroa the lost lagon

17.0000° S 149.5500° W
More than 100,000 euros from Aquasource sales will fund the Tetiaroa project.
Run by Mission Blue in collaboration with the non-profit Tetiaroa Society, the Aquasource project seeks to restore fish life – by capturing and re-releasing larvae when chances of survival are higher to become a fish replenishment model for the world.
Find out more about water lovers

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ („Regulamin”)Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 („Usługodawca”).

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.biotherm.pl.(„Portal”).

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. 

5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

7. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.Rodzaje Usług


8. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

a. udostępnianie informacji o produktach prezentowanych przez Usługodawcę na Portalu;

b. przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”);

c. prowadzenie w ramach Portalu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług


9. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, dostępnych poprzez Portal, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 10 Regulaminu.

10. W celu korzystania z Usługi Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci Internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.

11. W celu skorzystania z Usług, o których mowa w pkt. 8 lit. b i c Regulaminu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję" oraz wprowadzenie do formularza danych Użytkownika niezbędnych do świadczenia danej Usługi. Aktywowanie Usługi Newslettera następuje zgodnie z pkt. 23 Regulaminu.

12. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu.
13. Usługi są bezpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Portalu, po aktywacji danej Usługi, zgodnie z pkt. 11 Regulaminu.

14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usługi, z której korzystanie wymaga od niego udostępnienia swoich danych (w tym danych osobowych), poprzez aktywację adresu internetowego służącego do wyrejestrowania się z tej Usługi. Rezygnacja z usługi Newslettera następuje zgodnie z pkt. 26-28 Regulaminu.

15. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:

a. Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu,

b. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.

16. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.Dane osobowe


17. Administratorem danych udostępnionych przez Użytkowników przetwarzanych na Portalu jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
  
18. Administrator danych przetwarza udostępnione przez Użytkowników na Portalu dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

19. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu świadczenia Usług, w celach reklamacyjnych, a także po wyrażeniu zgody w celach marketingowych administratora danych jak i podmiotów współpracujących. W celu świadczenia usług dane podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość korzystania z nich. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

20. Użytkownik może wyrazić zgody na: przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych administratora danych, na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z administratorem danych oraz na otrzymywanie poprzez udostępniony adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od administratora danych.
 
21. Usługodawca może ujawnić dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.


Newsletter


22. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. 

23. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:

a. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej,

b. zaakceptować Regulamin,

c. aktywować przycisk „Subskrybuj” 

d. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,

24. Z chwilą aktywowania przycisku „Subskrybuj”, o którym mowa w pkt. 23 lit. c Regulaminu, pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newslettera na czas nieokreślony.

25. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu odrębnych zgód w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz w celach marketingowych. 

26. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez jej dezaktywację, zgodnie z pkt. 27 Regulaminu.

27. W celu dezaktywacji usługi Newslettera należy kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera 

28. Usługodawca potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera. 

29. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.Postępowanie reklamacyjne


30. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: L’Oréal POLSKA Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.

31. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

32. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji. Postanowienia końcowe


33. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Usług, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.

34. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu, w tym ze świadczenia Usług będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

35. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Polityka cookies

Czym są pliki Cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zachowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym) podczas korzystania z Internetu, w tym przeglądania stron internetowych Grupy L’Oreal. Dzięki plikom Cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest przyjemniejsze i łatwiejsze, a poza tym usprawniają one korzystanie z dostępnych funkcji; na przykład pozwalają one rozpoznać danego użytkownika przy następnym logowaniu i zaproponować mu treść dostosowaną do oczekiwań i zainteresowań. Pliki te służą także opracowywaniu statystyk ruchu i ustalaniu, w jaki sposób użytkownicy trafiają na nasze strony.

Z których plików Cookies korzystamy?

W zależności od urządzenia użytkownika pliki Cookies są skonfigurowane w szczególności, tak aby:
zidentyfikować użytkownika i uzyskać o nim dodatkowe informacje, tak aby umożliwić przeglądanie dostosowane do potrzeb;
zapewnić bezpieczne przeglądanie i zwalczanie nadużyć;
zaproponować użytkownikowi treść dostosowaną do jego zainteresowań;
zasugerować oferty komercyjne uwzględniające preferencje użytkownika i zrealizowane przez niego ostatnie zakupy.

W jaki sposób skonfigurować pliki Cookies we własnej przeglądarce internetowej?

Ustawienia przeglądarki internetowej zwykle domyślnie pozwalają na akceptowanie plików Cookies, ale można łatwo dostosować je poprzez ich zmianę. Jeżeli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu plików Cookies w swojej przeglądarce, może stracić możliwość korzystania z wszystkich funkcji dostępnych na naszych stronach. Więcej informacji o ustawieniach plików Cookies można znaleźć pod następującymi linkami:

http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ (w języku francuskim) lub http://www.aboutcookies.org/ (w jeżyku angielskim);

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9;

Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US;

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;

Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.

W celu uzyskania informacji odnośnie plików Cookies używanych na tym urządzeniu, kliknij tutaj

Czy akceptujemy pliki Cookies od stron trzecich?

Pliki Cookies z zewnętrznych stron internetowych mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika i mają na celu personalizację i/lub dostosowanie treści (w tym reklamy), która może być udostępniana użytkownikowi podczas przeglądania stron. W zależności od stron możliwe jest przechowywanie różnych rodzajów plików Cookies stron trzecich, w tym:

Treści sieci społecznościowych: na naszych stronach możemy publikować treść z sieci społecznościowych. W związku z tym przeglądanie tych treści na naszych stronach może wiązać się z zachowaniem pliku Cookie z danej sieci społecznościowej na urządzeniu użytkownika.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z polityką w zakresie plików Cookies danej sieci społecznościowej.

- Flash: Pliki typu Flash Cookies to pliki zachowywane przez oprogramowanie Flash. To narzędzie jest często stosowane jako rozszerzenie przeglądarki internetowej do celów wyświetlania obiektów dynamicznych, takich jak animowane grafiki lub pliki video. W związku z tym korzystanie z tej aplikacji może wiązać się z instalacją plików Flash Cookies. Zapraszamy do zapoznania się z polityką w zakresie plików Cookies na stronie www.adobe.com

Czy umieszczamy pliki Cookies na stronach zewnętrznych?

Możemy umieszczać pliki Cookies na stronach internetowych naszych partnerów zawierających reklamy naszych marek i/lub produktów. Te pliki Cookies służą głównie przedstawieniu odpowiedniej treści użytkownikom, zgodnie z ich zainteresowaniami, a także ocenie przeglądania naszych treści (w tym reklam).

Jakie pliki Cookies są stosowane na stronie?

Z jakich plików Cookie korzysta ta strona internetowa? 


Pliki Cookies i ich charakter Nazwa Cel
Cookie acceptance (wymagany) CookiesAccepted Plik z informacja o zaakceptowaniu plików Cookie naszej strony internetowej. Nie zawiera informacji o użytkowniku. Plik pozostaje na dysku komputera do momentu wygaśnięcia danej sesji.
Cookie policy msg
(wymagany) Onetime Plik z informacja o wyświetleniu na ekranie okienka z polityka plików Cookies przy pierwszej wizycie na stronie. Zapobiega przed kolejnymi wyświetleniami okienka. Informacja o użytkowniku jest anonimowa i ma formę unikalnego identyfikatora. Plik pozostaje na dysku komputera do momentu wygaśnięcia danej sesji.
Session ID
(wymagany) ONDEMANDAUTH Wymagany, aby podczas nawigacji pomiędzy podstronami informacja o zalogowaniu/niezalogowaniu była zachowana. Informacja o użytkowniku jest anonimowa i ma formę unikalnego identyfikatora. Plik pozostaje na dysku komputera do momentu wygaśnięcia danej sesji lub wygasa po 20 minutach nieaktywności użytkownika.
User authentification
(optional) UserAuthentication Plik zawiera kod twojego kraju oraz anonimowy, unikalny identyfikator z poprzednich wizyt. Dzięki niemu strona dostosowuje wyświetlane treści do twoich indywidualnych potrzeb. Plik pozostaje na dysku komputera także po wygaśnięciu sesji.
Google Analytics
(opcjonalny) -utma

-utmb

-utmc

-utmz
Te pliki Cookie pomagają nam ocenić w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Na stronie umieszcza je firma Google, Inc an American Corporation. Zawarte w nich informacje maja formę anonimowa. Określają ilość użytkowników strony, skąd trafili na nasza stronę oraz które zakładki odwiedzili. Google na podstawie tych informacji sporządza raporty, które pozwalają nam rozwijać zawartość naszej strony. Więcej informacji pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/